วันที 18 กรกฎาคม 2561  เทศบาลตำบลเเหลมทอง ได้จัดโครงการสร้าง
วันที 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเเหลมทอง ได้จัดโครงการสร้าง
โครการรณรงค์ป้องกันโรคไข่เลือดออกและโรคพิษสุนักบ้า
โครการรณรงค์ป้องกันโรคไข่เลือดออกและโรคพิษสุนักบ้า